Calzavara di Trebaseleghe

e l e n c o   c r o n o l o g i c o

tra il 1800 ed il 1900

tra il 1900 ed il 1950

dal 1950

Nadia Calzavara 20-6-1968