Calzavara di Quarto d'Altino

e l e n c o   c r o n o l o g i c o

Sino al 1900

tra il 1900 ed il 1950

dal 1950

Sante Luigi Calzavara 11-5-1874
Joaquim Calzavara 23-10-1940
Fabio Calzavara 26-8-1959
Sidnéja Calzavara 3-5-1971
Sergio Ademir Calzavara 2-2-1975
Felipe Calzavara 29-12-1989