Calzavara di San Martino di Lupari

e l e n c o   c r o n o l o g i c o

tra il 1800 ed il 1900

tra il 1900 ed il 1950

dal 1950

Sergio Calzavara 24-3-1958
Pamela Calzavara 16-6-1984
Maverik Calzavara 14-6-1994